หอเกียรติยศสมาคม

รายนามอดีตนายกสมาคมถึงปัจจุบัน

สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า

นายกสมาคมฯ สมัยที่ 1

พลตํารวจเอกประมาณ อดิเรกสาร

นายกสมาคมฯ สมัยที่ 1

พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2546

พลตํารวจเอกประมาณ อดิเรกสาร
นายกสมาคมฯ สมัยที่ 2

นายพินิจ จันทรสุรินทร์

นายกสมาคมฯ สมัยที่ 2

พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2553

นายพินิจ จันทรสุรินทร์
นายกสมาคมฯ สมัยที่ 3

นายมหรรณพ เดชวิทักษ์

นายกสมาคมฯ สมัยที่ 3

พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2555

นายมหรรณพ เดชวิทักษ์
นายกสมาคมฯ สมัยที่ 4

นายไพบูลย์ นิติตะวัน

นายกสมาคมฯ สมัยที่ 4

พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2557

นายไพบูลย์ นิติตะวัน
นายกสมาคมฯ สมัยที่ 5

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช

นายกสมาคมฯ สมัยที่ 5

พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2559

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช
นายกสมาคมฯ สมัยที่ 6

นายวิเชียร ชุบไธสง

นายกสมาคมฯ สมัยที่ 6

พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2561

นายวิเชียร ชุบไธสง
นายกสมาคมฯ สมัยที่ 7

นายวิษณุ วงศ์สมบูรณ์

นายกสมาคมฯ สมัยที่ 7

พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2564

นายวิษณุ วงศ์สมบูรณ์
นายกสมาคมฯ สมัยที่ 8

ดร.ธิติมา หล่อพิพัฒน์

นายกสมาคมฯ สมัยที่ 8

พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน

ดร.ธิติมา หล่อพิพัฒน์